Thủ tục gửi thang lương, bảng lương

that nghiep

Ngày 21/12/2016, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động kèm theo Quyết định 1858/QĐ-LĐTBXH. Theo đó:

  • Trình tự thực hiện thủ tục “Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp” như sau:
    • Bước 1: Doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương theo các nguyên tắc do Chính phủ quy định và gửi cơ quan quả lý nhà nước về lao động cấp huyện.
    • Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện tiếp nhận thang, bảng lương đăng ký.
  • Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
  • Thành phần hồ sơ: Thang, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.
  • Đối tượng thực hiện thủ tục này là Người sử dụng lao động.
  • Yêu cầu, điều kiện: Không trái với các nguyên tắc do pháp luật quy định.

Quyết định 1858/QĐ-LĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bình luận
Top